Philippians 2

1 Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία πνεύματος, εἴ τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί,
2 πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες,
3 μηδὲν κατ’ ἐριθείαν μηδὲ κατὰ ⸃ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν,
4 μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστοι σκοποῦντες, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστοι.
5 τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,
7 ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος · καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος
8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ ·
9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν, καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,
10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,
11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.
12 Ὥστε, ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου, μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε,
13 θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας.
14 Πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν,
15 ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα θεοῦ ἄμωμα μέσον ⸃ γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ
16 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα.
17 ἀλλὰ εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν ·
18 τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ μοι.
19 Ἐλπίζω δὲ ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν.
20 οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει,
21 οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
22 τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον.
23 τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς ·
24 πέποιθα δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι.
25 Ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ συστρατιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς,
26 ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς, καὶ ἀδημονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν.
27 καὶ γὰρ ἠσθένησεν παραπλήσιον θανάτῳ · ἀλλὰ ὁ θεὸς ἠλέησεν αὐτόν, οὐκ αὐτὸν δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην σχῶ.
28 σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ.
29 προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε,
30 ὅτι διὰ τὸ ἔργον Χριστοῦ μέχρι θανάτου ἤγγισεν, παραβολευσάμενος τῇ ψυχῇ ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός με λειτουργίας.

Images for Philippians 2

Philippians 2 Commentary

Chapter 2

Exhortations to a kind, humble spirit and behaviour. (1-4) The example of Christ. (5-11) Diligence in the affairs of salvation, and to be examples to the world. (12-18) The apostle's purpose of visiting Philippi. (19-30)

Verses 1-4 Here are further exhortations to Christian duties; to like-mindedness and lowly-mindedness, according to the example of the Lord Jesus. Kindness is the law of Christ's kingdom, the lesson of his school, the livery of his family. Several motives to brotherly love are mentioned. If you expect or experience the benefit of God's compassions to yourselves, be compassionate one to another. It is the joy of ministers to see people like-minded. Christ came to humble us, let there not be among us a spirit of pride. We must be severe upon our own faults, and quick in observing our own defects, but ready to make favourable allowances for others. We must kindly care for others, but not be busy-bodies in other men's matters. Neither inward nor outward peace can be enjoyed, without lowliness of mind.

Verses 5-11 The example of our Lord Jesus Christ is set before us. We must resemble him in his life, if we would have the benefit of his death. Notice the two natures of Christ; his Divine nature, and human nature. Who being in the form of God, partaking the Divine nature, as the eternal and only-begotten Son of God, Joh. 1:1 , had not thought it a robbery to be equal with God, and to receive Divine worship from men. His human nature; herein he became like us in all things except sin. Thus low, of his own will, he stooped from the glory he had with the Father before the world was. Christ's two states, of humiliation and exaltation, are noticed. Christ not only took upon him the likeness and fashion, or form of a man, but of one in a low state; not appearing in splendour. His whole life was a life of poverty and suffering. But the lowest step was his dying the death of the cross, the death of a malefactor and a slave; exposed to public hatred and scorn. The exaltation was of Christ's human nature, in union with the Divine. At the name of Jesus, not the mere sound of the word, but the authority of Jesus, all should pay solemn homage. It is to the glory of God the Father, to confess that Jesus Christ is Lord; for it is his will, that all men should honour the Son as they honour the Father, ( John 5:23 ) . Here we see such motives to self-denying love as nothing else can supply. Do we thus love and obey the Son of God?

Verses 12-18 We must be diligent in the use of all the means which lead to our salvation, persevering therein to the end. With great care, lest, with all our advantages, we should come short. Work out your salvation, for it is God who worketh in you. This encourages us to do our utmost, because our labour shall not be in vain: we must still depend on the grace of God. The working of God's grace in us, is to quicken and engage our endeavours. God's good-will to us, is the cause of his good work in us. Do your duty without murmurings. Do it, and do not find fault with it. Mind your work, and do not quarrel with it. By peaceableness; give no just occasion of offence. The children of God should differ from the sons of men. The more perverse others are, the more careful we should be to keep ourselves blameless and harmless. The doctrine and example of consistent believers will enlighten others, and direct their way to Christ and holiness, even as the light-house warns mariners to avoid rocks, and directs their course into the harbour. Let us try thus to shine. The gospel is the word of life, it makes known to us eternal life through Jesus Christ. Running, denotes earnestness and vigour, continual pressing forward; labouring, denotes constancy, and close application. It is the will of God that believers should be much in rejoicing; and those who are so happy as to have good ministers, have great reason to rejoice with them.

Verses 19-30 It is best with us, when our duty becomes natural to us. Naturally, that is, sincerely, and not in pretence only; with a willing heart and upright views. We are apt to prefer our own credit, ease, and safety, before truth, holiness, and duty; but Timothy did not so. Paul desired liberty, not that he might take pleasure, but that he might do good. Epaphroditus was willing to go to the Philippians, that he might be comforted with those who had sorrowed for him when he was sick. It seems, his illness was caused by the work of God. The apostle urges them to love him the more on that account. It is doubly pleasant to have our mercies restored by God, after great danger of their removal; and this should make them more valued. What is given in answer to prayer, should be received with great thankfulness and joy.

Chapter Summary

INTRODUCTION TO PHILIPPIANS 2

This chapter contains several exhortations to unity, love, and concord, to humility, and lowliness of mind, and to a becoming life and conversation; and concludes with commendations of two eminent ministers of Christ, Timothy and Epaphroditus. The arguments engaging to harmony and mutual affection, are taken from the consolation that is in Christ, the comfort there is in love, the fellowship of the Spirit, and the bowels and mercies which become saints, Php 2:1, as also from the joy this would fill the apostle with; and the things exhorted to are expressed by likeness of mind, sameness of love, and unity of soul, Php 2:2, and the manner directed to for the preservation of such a spirit, is to do nothing in a contentious and vainglorious way, but in an humble and lowly manner, having a better opinion of others than themselves; and observing their superior gifts and graces, and so submit things unto them, Php 2:3,4, and which humble deportment is further urged, from the instance and example of our Lord Jesus Christ, Php 2:5, which is illustrated by the dignity of his person, the glorious divine form in which he was, and his indisputable equality with his Father, Php 2:6, and yet such was his great condescension, that he became man, appeared in the form of a servant, and was humbled to the lowest degree, even to die the death of the cross, Php 2:7,8, nevertheless God exalted him as man, and gave him superior honour to all creatures; and will oblige all to be subject to him, and acknowledge his dominion over them, to the glory of his divine Father, Php 2:9-11, hereby suggesting, that in like manner, though not to the same degree, such who are humble and lowly minded shall be exalted by the Lord; and then with the greatest affection to the Philippians, and with high commendations of them, the apostle renews his exhortation to do all the duties of religion with humility and modesty; knowing that all the grace and strength in which they performed them was owing to the internal operation of divine power in them, Php 2:12,13, and therefore should be done without murmuring against God, or disputings among themselves, Php 2:14, and next he proceeds to exhort to an unblemished and inoffensive life and conversation, as the end and issue of a modest and humble behaviour; and this he enforces on them, from the consideration of their relation to God, being his children, which would appear hereby; and from the wickedness and perverseness of the people they lived among; and therefore should be careful, lest they be ensnared by them, to the dishonour of God, and the grief of themselves; and from their character as lights in the world, whose business it was to hold forth the word of life; and also from this consideration, that it would be the joy of the apostle in the day of Christ, that his labours among them had not been fruitless, Php 2:15,16, yea, such was his love to them, that if even he was to die on their account, it would be matter of joy and gladness to him; and he desires they would express the same joy with him, Php 2:17,18, and though he could not be with them in person, he hoped in a little time to send Timothy, for this end, that he might know how things stood with them; which if well, would be a comfort to him, Php 2:19, the reasons why he picked Timothy as a messenger to them were, because there were none like him, for the sincere regard he had for their spiritual good, Php 2:20, and which is illustrated by the contrary disposition and conduct of others, who sought themselves, and not Jesus Christ, his honour and interest, Php 2:21, and besides, they themselves were witnesses of his filial affection to the apostle, and of his faithful service with him in the Gospel, Php 2:22, and then he repeats his hopes of sending him quickly, as soon as ever he knew how it would go with him, whether he should be released or suffer, Php 2:23, the former of which he had some confidence of, and that he should be able to see them himself in a little time, Php 2:24, however, in the mean while he thought it proper to send Epaphroditus to them, whom he commends as a brother of his, a co-worker, a fellow soldier, a messenger of theirs, and a minister to his wants, Php 2:25, the reasons of sending him were, because he longed to see them, and because he was uneasy that they had heard of his sickness; which was not only true that he had been sick, but his sickness was very dangerous, and threatened with death; however, through the mercy of God to him, he was recovered; and which was a mercy also to the apostle, who otherwise would have had an additional sorrow; wherefore another reason of sending him was, that upon the sight of him they might be filled with joy, and the apostle himself have less sorrow, Php 2:26-28, and then he exhorts them, that when he was returned to them, they would gladly receive him, and highly esteem of him; and the rather, since the dangerous illness he was attended with was brought upon him through his labours in the service of Christ, and also of the apostle, which he performed in their stead, even to the neglect of his health and life, Php 2:29,30.

Philippians 2 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.