1 Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων · Ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ.