12 καὶ ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης ⸃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς · Ἀνάβατε ὧδε, καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν.