10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ⸃ ὑπάγει · εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων.