8 Καὶ ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ⸃ ἠκολούθησεν λέγων · Ἔπεσεν, ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἣ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη.