8 διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται · ὅτι ἰσχυρὸς κύριος ὁ θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν.