3 καὶ δεύτερον εἴρηκαν · Ἁλληλουϊά · καὶ ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.