7 καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ · μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.