6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν · Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου · καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.