14 καὶ εἴρηκα αὐτῷ · Κύριέ μου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν μοι · Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου.