8 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν · καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν · καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα,