10 καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἡ ἐξουσία αὐτῶν ⸃ ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους μῆνας πέντε.