31 ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀνελεήμονας ·