18 Ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε · Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν.