20 ἀλλὰ ἐὰν ⸃ πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν · ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν · τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.