9 τὸ γάρ · Οὐ μοιχεύσεις, Οὐ φονεύσεις, Οὐ κλέψεις, Οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ⸃ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ ⸃· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.