19 ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει πνεύματος · ὥστε με ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ,