3 ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ⸃ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα,