10 μὴ νοσφιζομένους, ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν ⸃ ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν, ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν.