19 Alzo vielen de Israelieten van het huis Davids af, tot op dezen dag.