22 Doch het woord van God geschiedde tot Semaja, den man Gods, zeggende: