8 Toen geschiedde het woord des HEEREN tot hem, zeggende: