12 En Salomo zat op den troon van zijn vader David; en zijn koninkrijk werd zeer bevestigd.