4 En Benaja, de zoon van Jojada, was over het heir; en Zadok en Abjathar waren priesters.