11 Toen geschiedde het woord des HEEREN tot Salomo, zeggende: