43 Mitsgaders de tien stellingen, en de tien wasvaten op de stellingen;