17 Alzo bouwde Salomo Gezer, en het lage Beth-horon.