24 En Sebuel, de zoon van Gersom, den zoon van Mozes, was overste over de schatten.