5 Ammiel de zesde, Issaschar de zevende, Peullethai de achtste; want God had hem gezegend.