16 De kinderen van Jojakim nu waren: Jechonia zijn zoon, Zedekia zijn zoon.