28 En zij woonden te Ber-seba, en te Molada, en te Hazar-Sual,