27 En Jaaresja, en Elia, en Zichri waren zonen van Jeroham.