3 Bela nu had deze kinderen: Addar, en Gera, en Abihud,