13 En wie is het, die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede?