9 Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren.