16 Doch de koning zeide: Achimelech, gij moet den dood sterven, gij en het ganse huis uws vaders.