21 En Abjathar boodschapte het David, dat Saul de priesteren des HEEREN gedood had.