16 En Uria, de priester, deed naar alles, wat de koning Achaz geboden had.