25 En hij ging van daar naar den berg Karmel; en van daar keerde hij weder naar Samaria.