10 Toen sprak de HEERE door den dienst van Zijn knechten, de profeten, zeggende: