7 En hij zeide: Neem het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit, en nam het,