19 Alzo vielen de Israelieten van het huis van David af, tot op dezen dag.