10 En Zora, en Ajalon, en Hebron; dewelke in Juda en in Benjamin de vaste steden waren.