2 Doch het woord des HEEREN geschiedde tot Semaja, den man Gods, zeggende: