9 En Jehizkia ondervraagde de priesteren en de Levieten aangaande die hopen.