17 Maar het volk offerde nog op de hoogten, hoewel aan den HEERE, hun God.