20 Toen zeide Absalom tot Achitofel: Geeft onder ulieden raad, wat zullen wij doen?