23 En de koning zeide tot Simei: Gij zult niet sterven. En de koning zwoer hem.