15 En Hij zond pijlen uit en verstrooide ze; bliksemen en verschrikte ze.