15 Isboseth dan zond heen, en nam haar van den man, van Paltiel, den zoon van Lais.